Nieuws Sportvisie Gemeente Zundert

Nieuwsbrief november 2018

Sport heeft prioriteit
Een toekomstbestendige sportinfrastructuur in de gemeente Zundert is één van de zes bestuursprioriteiten van de gemeenteraad. Daar ben ik als wethouder blij mee. In een gezonde en leefbare samenleving is sport essentieel. De gemeente moet dat faciliteren. Het onderhoud moet op orde zijn. Zelfbeheer op maat van de vereniging en in samenspraak met de vereniging, maken daar onderdeel vanuit. We moeten toewerken naar multifunctionele accommodaties. Op 23 oktober heeft de Raad het tijdspad voor deze zes bestuursprioriteiten goedgekeurd. Hieronder lees je daar meer over. Ook goed nieuws: op 6 november heeft de Raad de begroting 2019 vastgesteld en dat betekent dat de Raad ruim 200.000 EUR extra ter beschikking heeft gesteld voor het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties. Ik ben daar blij mee en ik hoop dat we daarmee bouwen aan de vertrouwensband tussen gemeente en sportvereniging. Laten we er samen onze schouders onder zetten.

Met sportieve groet, 
Twan Zopfi, wethouder Sport 

Gastheren voor de sporthallen
Bij het project Zelfbeheer binnensport gaan we met ingang van 2019 de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse sporthalbeheer onderbrengen bij de horecaexploitanten, de uitvoering wordt samen met WVS opgepakt. We willen zo het gastheerschap professionaliseren om sporters zo goed mogelijk te faciliteren.

Begin 2019 introduceren we een nieuw verhuursysteem. In december worden de vaste gebruikers van binnensport accommodaties geïnformeerd over alle ins en outs.

De aanpak van de bestuursopdracht Sport
De Raad heeft in oktober de aanpak van de bestuursopdracht Sport goedgekeurd. Dat betekent dat we in dit kwartaal verder werken aan afspraken rondom zelfbeheer en voeren we onderzoek uit naar de functionele bruikbaarheid van accommodaties. In kwartaal 1 en 2 van 2019 komt er een behoefteonderzoek sportaccommodaties waaruit mogelijke scenario’s voor de toekomst volgen en leggen we met de gemeenteraad vast wat de basissportfuncties moeten zijn in een dorpskern. Vervolgens starten we met ruimtelijke verkenningen, locatieonderzoeken en concretiseren we in 2019 scenario’s voor renovatie of voor multifunctionele accommodatie(s). Belangrijke partners in deze aanpak zijn de sportverenigingen, dorpsraden en schoolbesturen. Om deze planning uit te voeren is het belangrijk dat het benodigde budget beschikbaar is. Hier zal het College met de Raad over in gesprek blijven.

Toekomst buurtsportcoach onzeker
Eind juni zijn de buurtsportcoaches Demy en Jorn voortvarend aan de slag gegaan om sport onder ouderen en minder validen te stimuleren. Ze hebben inmiddels twee beweegpunten opgezet voor ouderen, zijn in overleg met verenigingen om te ondersteunen bij deze doelgroep, en ze hebben enkele evenementen georganiseerd. Zoals in september met de Raad is besproken, presenteren de coaches binnenkort hun aanpak om het sportaanbod voor deze doelgroep ook echt te realiseren. Helaas heeft de gemeenteraad het budget voor de buurtsportcoaches nog niet goedgekeurd. In de komende maanden gaan we het onderwerp nogmaals bespreken met de Raad, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de buurtsportcoaches een doelgroep bedienen die veel behoefte heeft aan ondersteuning in sport en beweging.